01 Ձեռագրաբանական, այդ թվում՝

01-01 ձեռագիր տեքստերի,

 • ձեռագիր գրառումների,
 • ձեռագիր թվային գրառումների,

01-02 ստորագրության:

03 Փաստաթղթաբանական, այդ թվում՝

03-01 փաստաթղթերի պատրաստման եղանակի և միջոցի,

 • սկզբնական բովանդակության վերականգնման,
 • մասերի կատարման հաջորդականության,
 • մեքենագրական տեքստի,
 • պոլիգրաֆիական արտադրանքի,
 • կնիքների և կնիքների դրոշմներրի,
 • նմանեցման փաստի պարզման,
 • տեքստի բովանդակության վերականգնման,
 • պատառոտված և այրված փաստաթղթերի,
 • դրամանիշների, անձնագրերի, արտոնագրերի, արժեթղթերի և այլն,
 • փաստաթղթի ռեկվիզիտի նյութի նույնականացման վաղեմության

03-05 այլ օբյեկտների,

06 Հետքաբանական, այդ թվում`

06-01 մարդու կողմից թողնված հետքերի,

06-02 առարկաների, գործիքների, դրանց կողմից թողնված հետքերի,

06-03 տրանսպորտային միջոցների կողմից թողնված հետքերի,

06-04 սառը զենքի

07-03 ավտոմոբիլների, հրազենի, իրերի, սարքավորումների վրա նախկինում եղած դրոշմված նշագրումների պարզում

07  Ձգաբանական, այդ թվում`

07-01 հրազենի և դրա փամփուշտների

07-02 հրազենային վնասվածքների և հետքերի, կրակոցի հանգամանքների

07-03 կրակոցի հետքերի և արգասիքների քիմիական

08  Պայթյունատեխնիական, այդ թվում`

08-01 պայթուցիկ նյութերի, դրանց պայթյունի արգասիքների և հետքերի

08-02 ռազմամթերքների, պայթուցիկ սարքավորումների և դրանց պայթյունի հետքերի

10 Սննդամթերքի և խմիչքների, այդ թվում (փորձարկման լաբորատորիա հավատարմագրվելուց հետո)`

10-01 սննդամթերքի և դրա հումքի որակական ցուցանիշների փորձաքննություն,

10-02 սննդամթերքի և դրա հումքի անվտանգության ցուցանիշների (բացի մանրէաբանական) փորձաքննություն,

10-03 սննդամթերքի և դրա հումքի անվտանգության ցուցանիշների մանրէաբանական փորձաքննություն:

09 Նյութագիտական, այդ թվում՝

09-01 մանրաթելերի և գործվածքների փորձաքննություն,

09-09 թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի, դրանց պրեկուրսորների, դեղամիջոցների, խիստ ներգործող և թունավոր նյութերի փորձաքննություն

11 Հողագիտական և կենսաբանականայդ թվում`

11-01 հողային ծագման օբյեկտների փորձաքննություն,

11-02 բուսական ծագման օբյեկտների փորձաքննություն առանց դենդրոխրոնոլոգիական մեթոդի կիրառման,

11-03 բուսական ծագման օբյեկտների փորձաքննություն դենդրոխրոնոլոգիական մեթոդի կիրառմամբ,

11-04 կենդանական ծագման օբյեկտների փորձաքննություն,

11-05 թմրանյութերի և հոգեմետ դեղամիջոցների

09 Ֆիզիկաքիմիական մեթոդներով հետազոտություններ, այդ թվում՝

09-02 լաքուներկերի և ներկածածկույթների,

09-03 նավթամթերքների և վառելիքաքսուկային նյութերի փորձաքննություն,

09-04 մետաղների և համաձուլվածքների,

09-06 թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի, միներալների, հանքային ապարների,

09-07 ապակու, սիլիկատային, կերամիկական կամ նմանատիպ այլ ծագման նյութերի,

09-08 ռետինե, պլաստմասսե կամ այլ պոլիմերային նյութերի,

09-11 անհայտ ծագման նյութերի,

10 Սննդամթերքի և խմիչքի հետազոտություններ, այդ թվում՝

10-04 ալկոհոլային, թույլ ալկոհոլային, ոչ ալկոհոլային խմիչքների և դրանց հումքի որակական ցուցանիշների,

12 Հրդեհատեխնիկական հետազոտություններ, այդ թվում՝

12-01 հրդեհից վնասված շենքերի և շինությունների, այլ առարկաների կամ կառուցվածքների,

12-02 հրդեհից վնասված հողատարածքների,

12-03 հրդեհից վնասված շարժական գույքի,

12-04 նյութերի և սարք-սարքավորումների, այդ թվում տեխնոլոգիական գործընթացների հրդեհավտանգ հատկությունների և սարքավորումների աշխատանքի հրդեհավտանգ ռեժիմների,

12-05 տեխնոլոգիական գործընթացների, տեխնոլոգիական սարք-սարքավորումների, շենքերի, շինությունների հրդեհային անվտանգության նորմատիվ ակտերի պահանջներին համապատասխանության, դրանց հրդեհավտանգավորության և հակահրդեհային սարքավորումներով ապահովվածության:

17 Էլեկտրատեխնիկական հետազոտություններ, այդ թվում՝

17-01 ռադիոէլեկտրոնային, էլեկտրատեխնիկական, էլեկտրամեխանիկական կենցաղային նշանակության սարքավորումների:

14 Ավտոտեխնիկականայդ թվում`

14-01 ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հանգամանքների,

14-02 տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակի,

14-03 տրանսպորտային հետքաբանական,

14-04 ճանապարհային պայմանների:

15 Տնտեսագիտական, այդ թվում`

15-01 հաշվապահական,

15-02 ֆինանսատնտեսագիտական։

13  Շինարարատեխնիկական, այդ թվում`

13-01 շենքերի, շինությունների, ճարտարագիտական գծային կառուցվածքների ճանապարհաշինարարական և այլ կառուցապատման օբյեկտների փորձաքննություն,

13-02 շենքերի, շինությունների, ճարտարագիտական գծային կառուցվածքների ճանապարհաշինական և այլ կառուցապատման օբյեկտների քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն:

16  Ապրանքագիտական, այդ թվում`

16-01  Պարենային, ոչ պարենային ապրանքների, կենսաբազմազանության  օբյեկտների, ծառայությունների, դրանց փաստաթղթերի, այդ թվում արժեքային ցուցանիշների փորձաքննություն

16-02  Տրանսպորտային  միջոցների, գյուղատնտեսական տեխնիկայի, այդ թվում դրանց արժեքային ցուցանիշների փորձաքննություն

16-03  Բարդ կառուցվածքային առանձնահատկություններ ունեցող արտադրական կամ այլ ապրանքային համալիրների, այդ թվում դրանց արժեքային ցուցանիշների փորձաքննություն

16-05  Անշարժ գույքի, այդ թվում դրա արժեքային ցուցանիշների փորձաքննություն

16-06  Շինարարական նյութերի և աշխատանքների, այդ թվում դրանց արժեքային ցուցանիշների փորձաքննություն

04 Տեսաձայնագրային

04-01 Ձայնի և հնչող խոսքի փորձաքննություն՝ վերծանման նպատակով;

04-02 Ձայնագրությունների ձայնային միջավայրի, պայմանների, միջոցների, նյութերի և հետքերի փորձաքննություն;

04-03 Ձայնի և հնչող խոսքի փորձաքննություն՝ անձի նույնականացման նպատակով;

04-04 Տեսապատկերի, տեսագրությունների պայմանների, միջոցների, նյութերի և հետքերի փորձաքննություն։

05  Ֆոտոտեխնիկական և դիմանկարային

05-01 Լուսանկարի ֆոտոտեխնիկական փորձաքննություն;

05-02 Լուսանկարի փորձաքննություն անձի դիմանկարային նույնականացման նպատակով:

20  Համակարգչատեխնիկական

20-01 Ցանցային փորձաքննություն;

20-02 Ծրագրային ապահովումների փորձաքննություն;

20-03 Համակարգիչների կոշտ սկավառակներում պարունակվող  տեղեկատվության (նաև ջնջված) փորձաքննություն;

20-04 Թվային տեսագրիչների կոշտ սկավառակներում պարունակվող տեղեկատվության (նաև ջնջված) փորձաքննություն;

20-05 Բջջային հեռախոսների կամ պլանշետային համակարգիչների ներքին հիշողության կրիչներում պարունակվող տեղեկատվության (նաև ջնջված) փորձաքննություն;

20-06 Այլ թվային հիշողության կրիչներում պարունակվող տեղեկատվության (նաև ջնջված) փորձաքննություն;

20-07 Համակարգչային սարքավորումների, դրանց աշխատունակության և/կամ կիրառման նշանակության փորձաքննություն:

Տեսակ՝ հոգեբանական
Ենթատեսակներ՝

1․ անչափահասների փորձաքննություն,

2․ բռնության (այդ թվում սեռական անձեռնամխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված) հետ կապված հանցագործությունների վերաբերյալ փորձաքննություն,

3․ հուզական վիճակների, այդ թվում հոգեկան ուժեղ տառապանքի փորձաքննություն,

4․ անհատական հոգեբանական և սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունների վերաբերյալ փորձաքննություն

5․ հոգեբանական ներազդեցությունների փորձաքննություն,

6․ հետմահու և ինքնասպանության փորձի փորձաքննություն,

7․ հոգեբանական այլ հետազոտություններ (այդ թվում հոգեֆիզիոլոգիական բնույթի)։