ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

Բաժնի պետ - Վահե Արշակի Գրիգորյան

 


Կատարվող փորձաքննությունների տեսակները և ենթատեսակները


01. Ձեռագրաբանական


03. Փաստաթղթաբանական, այդ թվում՝

03-01 փաստաթղթի պատրաստման եղանակի և միջոցի,

- սկզբնական բովանդակության վերականգնման,
- մասերի կատարման հաջորդականության,
- մեքենագրական տեքստի,
- պոլիգրաֆիական արտադրանքի,
- կնիքների և դրոշմակնիքների,
- նմանեցման փաստի պարզման,
- տեքստի բովանդակության պարզման,
- պատառոտված և այրված փաստաթղթերի,
- դրամանիշների և արժեթղթերի,

03-02 փաստաթղթի նյութերի նույնացման,

03-03 այլ օբյեկտների

 


ՁՓՔ հետազոտությունների բաժնի փորձագիտական հետազոտությունների ուղղվածությունները

 

Ձեռագրաբանական փորձաքննություն

Հետազոտության օբյեկտները

- գրավոր տեքստեր,

- ձեռագիր գրառումներ,

- թվային գրառումներ,

- ստորագրություններ:

 

Հետազոտության խնդիրները

նույնացման

- ձեռագրի /տեքստ, գրառում, նաև թվային/ և ստորագրության կատարողի պարզումը,

- ձեռագիր տեքստերը կամ դրանց առանձին հատվածները (ֆռագմենտները), ստորագրությունները, տեքստը և ստորագրությունը միևնույն անձի կողմից կամ տարբեր անձանց կողմից կատարված լինելու փաստի պարզումը.


դիագնոստիկ

- ձեռագրի, ստորագրության կատարման անսովոր պայմանների պարզումը (արտաքին և ներքին)Փաստաթղթերի դատատեխնիկական փորձաքննություն


Հետազոտության օբյեկտները

- տպագիր տեքստեր,

- կնիքների և շտամպների դրոշմներ,

- ջնջված և թույլ երևացող ձեռագիր տեքստեր (գրառումներ), ստորագրություններ, տառային և թվային նշումներ,

- դրամանիշներ և արժեթղթեր,

- պատառոտված և այրված փաստաթղթեր,

- պոլիգրաֆիական արտադրանք,

- մեքենագիր տեքստեր, գրելանյութ,

- տպագրական ներկեր և այլն
 

Հետազոտության խնդիրները


նույնացման

- փաստաթղթերը կամ դրանց որոշակի հատվածները կատարած կոնկրետ տեխնիկական միջոցների նույնացում (գրամեքենաներ, գրելու գործիքներ, կնիքներ և դրոշմակնիքներ և այլն),
- պատառոտված, մասնատված փաստաթղթերի ամբողջականության վերականգնում,
- փաստաթղթերի նյութի նույնացում (թղթի, ստվարաթղթի, գրելանյութի, սոսնձի և այլն)

 

դիագնոստիկ

- փաստաթղթի կամ դրա մասերի պատրաստման եղանակի պարզումը,
- փաստաթղթի սկզբնական բովանդակության փոփոխման փաստի և դրա կատարման եղանակի (կրկնագծում, մեխանիկական ջնջում և կերագծում, հավելատպում և հավելագրում և այլն) պարզումը,
- ջնջված և թույլ արտահայտված փաստաթղթերի բովանդակության վերականգնումը,
- փաստաթղթի մասերի կատարման քրոնոլոգիական հերթականության, այդ թվում նաև հատվող շտրիխների պարզումը,
- փաստաթղթի ծագման աղբյուրի պարզումը,
- գնդիկավոր գրիչով կատարված ձեռագիր գրառումների վաղեմության որոշումը

 


 

Լաբորատորիայի նոր սարքավորումը

«Leica M125» ստերեոմանրադիտակ

               

Հարց փորձագետին