«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից կնքված գնումների պայմանագրերը և այդ գնման ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է https://gnumner.am/ հղմամբ: