ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կառմակերպության գործունեությունը կանոնակարգվում է «Պետական ոչ առևտարյին կազմակերպությունների մասին» 23 հոկտեմբերի 2001թ. ՀՀ օրենքով, «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կառմակերպության կանոնադրությամբ` հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 28 նոյեմբերի 2002թ. թիվ 1933 որոշման 5-րդ կետով, «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ներքին կարագպահական կանոններով:Ներքին կարագպահական կանոններ

 

 Դատական փորձագետի գործունեությունը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչական օրենսգրքերով, «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում դատական փորձաքննությունների կատարումը կազմակերպելու» կարգով, «Հայաստանի Հանրապետության փորձաքիտական կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն անվտանգության տեխնիկայի, սանիտարական հիգիենայի և հրդեհային անվտանգության» կանոններով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համակարգում դատական փորձագետի որակավորման կարգով:

 

 

 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով կարգավորվող դատական փորձագետի գործունեությունը

 

 


 

 

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով կարգավորվող դատական փորձագետի գործունեությունը

 

 

 

 

Կենտրոնում դատական փորձաքննությունների կատարումը կազմակերպելու կարգ

 

 

 

Կենտրոնի անվտանգության տեխնիկայի, սանիտարական հիգիենայի և հրդեհային անվտանգության կանոններ

 

 

 

ՀՀ արդարադատության նախարարության համակարգում դատական փորձագետի որակավորման կարգ


Հարց փորձագետին